มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ป.ป.ส. ตั้งสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หนุนเครือข่ายเยาวชน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ป... ตั้งสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หนุนเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 . หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป...) นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    เปิดสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติดพร้อมด้วย นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป... นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป... ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ประยืนยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย    พันเอกมีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 นาวาโท พิชัยยุทธ ปาจะกัง หัวหน้ายุทธการและการข่าว กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย พันตำรวจตรี กฤษณ์ สมณาศักดิ์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน นายวารินทร์ สุตะวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ทต.เวียงเชียงแสน และผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ณ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป... จัดตั้งสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานโครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในปี 2561 สำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีภารกิจในการเป็นหน่วยประสานงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติดให้กับแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส..) ได้เรียนรู้เข้าใจพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เข้าใจถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเท่าทันถึงปัญหายาเสพติด สามารถนำความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เสริมสร้างพัฒนาพลานามัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้กิจกรรมทางเลือก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างภาคให้เป็นพลังความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของ ศอ.ปส.. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะดำเนินการจัดอบรมแกนนำเยาวชน ศอ.ปส.. ใน 10 ภูมิภาค แบ่งเป็น 12 รุ่น ๆ ละประมาณ 50 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 โดยมีแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 6 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน

ความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน ป... ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ศอ.ปส.. ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นทั้ง ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ตลอดจนให้ความรู้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจะนำแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาของพระองค์ท่านมาอบรมให้ความรู้กับเยาวชน ศอ.ปส.. นอกจากนั้นเยาวชนยังได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงานด้านยาเสพติดจิตอาสา เป็นพลังเยาวชน ชวนเพื่อนๆ ทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านยาเสพติด เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *